Landskapsvård

Restaureringsarbetet påbörjades 1986 och pågår fortfarande i det småbrutna och kuperade landskapet. Slåtterängarna är åter framtagna och utgör betesmark omfattande cirka 50 ha driften av de små flikiga åkrarna, som ligger insprängda här och var, har återupptagits. Totalt är det 38 stycken åkrar fördelat på 8 ha. Runt dessa åkrar finns cirka 350 stycken odlingsrösen och 250 meter stenmurar.

I odlingslandskapet har cirka 3500 meter trägärdesgårdar återskapats och över 450 stycken träd har hamlats (lövtäkt som används till djurfoder).

Restaureringsarbetet har gett ett lyckat resultat med ett öppet och artrikt landskap med ett glest och omväxlande träd- och buskskikt samt en välbevarad kulturmiljö.

År 2004 beslutade regeringen att betesmarkerna/slåtterängarna i Linneryd skulle bli ett Natura 2000-område.

År 2017 utgörs 8 ha av slåtterängar och 42 ha av skogsbete, utmarksbete och naturbete.