Stensjökvarn

GÅRDEN

Gården består av 16 byggnader av vilka de flesta har mellan 200 och 300 år på nacken. De gamla bostadshusen, den gamla boden med inbyggd svalgång och smedjan, de är alla fina exempel på välbevarade kulturbyggnader.

TURBINEN

Turbinen fanns redan 1918 och sedan dess har den producerat elektricitet bland annat till att driva sågverk.

I början försågs också hela Långserums by med ström härifrån och efter renovering fungerar nu den gamla turbinen igen.

 

OMRÅDET

Men området omfattar inte bara byggnader och anläggningar från de senaste århundradena. Här finns också fornlämningar som vittnar om att människor har verkat här under lång historisk tid. På marken finns agrara lämningar och boplatsfynd från stenåldern, bronsåldern, järnåldern liksom från nyare tider.

Delar av gården är också ett välhävdat Natura 2000-område med mycket av den gamla ängs- och hagmarksfloran bevarad. Där man påträffar rödlistade arter som fältgentiana och granspira.